جلسه با معاون وزیر کار

طی جلسه ای که با همکاری پروژه ملی تکاپو بین اعضای کاردون و معاون وزیر کار و فرماندار محترم شهرستان نیشابور برگزار شد تیم کاردون راهکارهای عملی خود برای رفع موانع ارزی برای گردشگران خارجی در ایران را مطرح نمود که مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گرفت،همچنین در مورد خدمات ارزی برای ایرانیانی که قصد سفر به خارج از ایران را دارند توضیحات و راهکارهایی ارائه شد.
در ادامه ، این جلسه با سخنرانی معاون وزیر کار و فرماندار محترم با محوریت اهمیت گردشگری و جذب توریست و رفع موانع موجود ادامه پیدا کرد.